Wednesday, September 18, 2013

KATESISMO #10

29. Kuånto siha na Yu'us guaha?

Tåya' mås na un Yu'us ha' na maisa.

30. Kuånto siha na Petsona guaha gi as Yu'us?

Gi as Yu'us guaha tres na Petsona : I Tata, i Iho yan i Espiritu Santo.

31. Kao guaha håye guine gi tres na Petsona mås åmko' pat mås na'siña ke i palo?

Tåya'; I tres na Petsonan Yu'us hagas ha' man gaige desde åntes de todo i tiempo, ya siha man chagaisiña, man chamaulek ya man chakabales.

32. Håf ta fa'nana'an este na misterion un Yu'us gi tres na Petsona?

I misterion un Yu'us gi tres na Petsona ta fa'nana'an i misterion i Santisima Trinidåt.
 
 
NOTES

Maisa : alone, by itself

Iho : Spanish, but used by older Chamorros along with låhe for "son"

Cha : prefix meaning "equally"

Gai : to have

Fa'na'an : Fa' (to make), nå'an (name); "to call"

No comments:

Post a Comment